תקנון

תנאי שימוש באתר לרכישת כרטיסים מקוונת (להלן: "התקנון")


א.  אתר www.nko.co.il , (להלן "האתר"), מופעל על ידי עמותת תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית, משרדי התזמורת:רחוב נחום 35 , ת.ד. 14090 .נתניה 4204002 (ע"ר580503605) (להלן: "העמותה").

ב. העמותה מאפשרת לכל המעוניין (להלן "הרוכש"), לרכוש כרטיסים למופעים ופעילויותיה השונות (להלן "המופע").

ג. ניתן לרכוש כרטיסים באמצעות קופות הכרטיסים מספר טלפון:3579 * שעות פעילות קופות הכרטיסים: בימים א'- ה' - בין השעות 09:00-21:00  וביום שישי וערבי חג בין השעות 09:00-13:00. .

ד. ברכישת כרטיסים בצורה מקוונת באמצעות האתר, הנך מצהיר כי קראת את תנאי התקנון המופרטים להלן בעיון וקבלת אותם ללא סייג. 

ה. תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים לשני המינים.

ו. העמותה שומרת על זכותה לשנות את תקנון זה מעת לעת, אולם שינוי בתקנון יחול רק על שירות שניתן אחריו.

ז. כותרות התקנון מובאות לשם הנוחות והתמצאות ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון.

תנאים כללים

1. הרוכש מצהיר כי הינו מעל לגיל 18. העמותה מבהירה, כי אין ביכולתה לאמת את עובדת היות הרוכש מעל גיל 18.

2. הרוכש מצהיר כי הינו בעל חשבון בנק, תיבת דואר אלקטרוני תקינה ברשת האינטרנט, וכי הינו עושה שימוש בכרטיס אשראי שהונפק לו כדין.

3. הרוכש מצהיר כי כל הפרטים שמסר ו/או שימסור בתהליך רכישת הכרטיסים באמצעות האתר, הינם פרטיו האישיים הנכונים, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, שם מלא, מספר טלפון ותעודת זהות, ומספר כרטיס האשראי. מסירת פרטים כוזבים ו/או שימוש בפרטים שאינם שלך הינם אסורים, עשויים להוות עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

4. הרוכש מצהיר כי השימוש באתר הינו לצורך פרטי בלבד. 

רכישת כרטיסים

5. נפלה טעות סופר באתר לרבות בתיאור המופע ו/או במחירו, לא יחייב הדבר את העמותה. במקרה שנפלה טעות סופר, יוכל הרוכש לבטל את הרכישה ללא גביית דמי ביטול.

6. לצורך רכישת כרטיסים בצורה מקוונת על הרוכש לעקוב אחרי שלבי ההזמנה ולהשלים אותם, ברצף, ללא הפסקות תוך הקפדה על הזנת פרטים נכונים ומדויקים.

7. מיד עם ביצוע הזמנת הכרטיסים, תעביר העמותה את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו התחייב הרוכש לבצע את הרכישה, לצורך קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. העמותה תעביר לרוכש הודעה מתאימה לאחר אישור/דחיית ההזמנה ע"י חברת האשראי. יודגש, אישור חברת האשראי מהווה תנאי סף להשלמת תהליך הרכישה. עם קבלת אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה, יחויב חשבון הרוכש במלוא סכום הרכישה.

8. הודעה בדבר אישור חברת האשראי ופרטי ההזמנה ישלחו לרוכש לתיבת הדואר האלקטרוני שאת פרטיה מילא בתהליך הרכישה.

9. מובהר, כי כל עוד לא נשלח לרוכש אישור הזמנה בהתאם לאמור בסעיף 8 לעיל, לא יהיה תוקף כלשהו להזמנה.

10. למקרה בו, הודעה על אישור ההזמנה לא התקבלה, תוך 15 דקות מהשלמת ההזמנה, יש ליצור קשר מיידית עם קופות הכרטיסים במספר טלפון 3579 *.

11. הרוכש מאשר שידוע לו, כי תתכנה תקלות בתפעול האתר כתוצאה מהשבתה או תקלה של רשת האינטרנט בין אם כתוצאה מכח עליון ו/או לצורך תפעול או שדרוג ו/או כתוצאה מפעולת זדון כלשהי מטעם צד שלישי ו/או כתוצאה מתקלה כלשהי ברשת האינטרנט, והוא מוותר על כל טענה בעניין כלפי העמותה או מי מטעמה.

12. הכרטיסים יימסרו לרוכש באישור ההזמנה או בעמדת התזמורת בערב המופע ע"י נציג מטעמה, בכפוף להצגת תעודת זהות וכרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה הרכישה.

המופעים

13.ט.ל.ח

14. על הרוכש להתייצב חצי שעה לפני תחילת המופע לצורך איסוף הכרטיסים מעמדת התזמורת באולם בו מתרחש הקונצרט/אירוע/מופע. 

15. בתנאי מזג אויר גשום או סוער - אם יבוטל המופע בעקבות תנאי מזג האוויר תבוטל הרכישה והרוכש יקבל את כספו בחזרה.

ביטול רכישה

16. בקשות לביטול רכישת כרטיסים שנרכשו באמצעות האתר או דרך מוקד המכירות יהיו 48 שעות לפני המופע. יש ליצור קשר ישיר למוקד המכירות במספר טלפון 3579 * לביטול הכרטיסים.

17. בוטלה רכישת כרטיסים כנדרש, תשיב העמותה לרוכש את כספו בכפוף לאמור להלן.

18. ככל שבוצעה העסקה באמצעות כרטיס אשראי, תהא רשאית העמותה לחייב את הרוכש גם בהוצאות ששילמה העמותה לחברת כרטיס האשראי עבור העסקה, ו/או דמי ביטול בסך 5% ממחיר השירות או המוצר ועד 100₪, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

סודיות ופרטיות

19. העמותה מתחייבת לפעול, כמיטב יכולתה, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, לשמירת המידע האישי שנמסר בתהליך רכישת הכרטיסים, ולא תעשה בו שימוש אלא לצורך מטרות המופיעות להלן. יצוין, כי העמותה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע בהתאם לתקני PCI DSS.

20. עם זאת יודגש, כי מכיוון שהזמנת הכרטיסים נעשית בסביבה מקוונת ומטבע הדברים ככזו היא חשופה לניסיונות פריצה של גורמים עוינים, אין ביכולת העמותה להבטיח את שמירת המידע באופן מוחלט מפני חדירת גורמים עוינים כאמור למחשביה או של מי מטעמה.

21. לאור האמור לעיל מסכים הרוכש, שאם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת העמותה ו/או מי מטעמה לא יעלה בידה להבטיח את שמירת המידע, לא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגדה.

22. העמותה שומרת על זכותה לאסוף בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה נתונים סטטיסטיים אנונימיים בנוגע לשימוש הרוכש באתר לצורך ניתוחם ושיפור השירות באמצעות כך. העמותה תהיה זכאית למסור נתונים אלו לצדדים שלישיים ובלבד שלא יהיה בהם כדי לזהות את הרוכש באופן אישי.

23. העמותה תהא רשאית לעשות שימוש ב'עוגיות' (("cookies" קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של העמותה ו/או מי מטעמה על הכונן הקשיח של המחשב בו הרוכש משתמש באמצעות דפדפן האינטרנט שלו, על מנת לספק לרוכש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה את הרוכש באופן אישי וביכולתו לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

24. העמותה לא תעביר את פרטיו האישיים של הרוכש לאחר פרט למקרים הבאים:
24.1 לצורך העברתו לחברת האשראי לצורך ביצוע ההזמנה.
24.2 אם עבר הרוכש על החוק.
24.3 במסגרת הליך שיפוטי שיתקיים בין העמותה לרוכש, או בהתאם לצו שיפוטי.

25. יודגש, שבאפשרות הרוכש לרכוש כרטיסים בקופות הכרטיסים ובמקרה שכזה, הזמנת הכרטיסים תעשה טלפונית באמצעות מענה אנושי ולא באמצעות מערכת מקוונת.

תנאים נוספים

26. יחד עם אישור התקנון על הרוכש נדרש לסמן אם ברצונך לקבל מהעמותה ו/או מי מטעמה דיוור אלקטרוני בהתאם לחוק חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, לתיבת הדואר האלקטרוני שלו. אם אין ברצונו להמשיך ולקבל דיוור אלקטרוני ביכולתו לבקש להסיר את פרטיו מרשימת הדיוור, על ידי לחיצה על לחצן הסר, המופיע בכל הודעת דיוור.

27. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע מהרוכש לרכוש כרטיסים בצורה מקוונת באמצעות האתר, באמצעות חסימתו או בכל דרך אחרת לרבות במקרים של ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת תנאי התקנון ו/או מסירת פרטים כוזבים במתכוון ו/או ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בעמותה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

28. העמותה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לרוכש או לצד שלישי, כתוצאה מרכישת הכרטיסים באמצעות האתר. אחריות העמותה תהיה מוגבלת לכל היותר להחזר כספו של הרוכש.

29. הדין החל על התקנון הינו הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בין העמותה לרוכש, לרבות בגין תנאי התקנון תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז ת"א בלבד.

30. העמותה תהא רשאית להסב ו/או להעביר את זכויותיה וחובותיה לפי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך באישור או יידוע המשתמש.

31. העמותה רשאית לבטל/לשנות את המופעים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים